Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Wykorzystanie technik geomatycznych w inwentaryzacji szaty roślinnej obszarów poprzemysłowych Krakowa w aspekcie ich rewitalizacji. Praca doktorska

Kierownik projektu: mgr inż. Piotr Tompalski
Wykonawcy projektu: mgr inż. Piotr Tompalski
Projekt realizowany w latach: 2008 - 2013.

Praca doktorska dotyczyła zastosowania nowoczesnych technologii pozyskiwania danych przestrzennych w leśnictwie, ochronie przyrody oraz rekultywacji. Głównym celem projektu było opracowanie algorytmów do automatyzacji przetwarzania chmury punktów pozyskanej za pomocą lotniczego skaningu laserowego (ALS) pod kątem ekstrakcji cech taksacyjnych pojedynczych drzew oraz ich zbiorowisk (inwentaryzacja), a także opracowanie wskaźników opisujących w sposób syntetyczny strukturę oraz sposób wypełnienia przestrzeni przez roślinność wysoką porastającą tereny poddane silnej antropopresji.

Oprócz skaningu laserowego wykorzystywane były również inne technologie z zakresu geoinformatyki i teledetekcji, takie jak: zdjęcia lotnicze (również archiwalne), czy też zobrazowania satelitarne. Technologie te, zintegrowane z chmurami punktów pozyskanymi technologią skanowania laserowego pozwoliły na uzyskanie pełnej informacji na temat występowania roślinności, jej typu oraz jej struktury przestrzennej. Wybrane powierzchnie zostały również zeskanowane skanerem naziemnym, a pozyskane chmury punktów posłużyły do przeprowadzenia precyzyjnych pomiarów pojedynczych drzew. Pozwoliło to na dokładną ocenę analizowanych terenów pod kątem wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne czy też konieczności przeprowadzenia określonych zabiegów pielęgnacyjnych lub z zakresu rekultywacji.

Terenem badań, na którym przeprowadzono analizy były wybrane fragmenty miasta Krakowa, charakteryzujące się silnym zniekształceniem przez działalność człowieka, a także tereny, na których przeprowadzone były zabiegi z zakresu rekultywacji. Były to tereny po byłych zakładach Solvay oraz hałda w dzielnicy Swoszowice. Uzyskano dane pochodzące z lotniczego skanowania laserowego dzięki uprzejmości Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, zakupiono zobrazowania satelitarne GeoEye, przeprowadzono skanowanie naziemne oraz pozyskano pomiary referencyjne.

Publikacje:


270
Szostak M., Nowicka M., 2013. Zastosowanie technik geomatycznych dla opracowywania map pokrycia terenu obszarów zrekultywowanych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji – Vol. 25, 2013, s. 203–216

244
Tompalski P., Wężyk P., 2011. Kartowanie pokrycia terenów zurbanizowanych przy zastosowaniu klasyfikacji obiektowej zintegrowanych geodanych lotniczego skanowania laserowego oraz zobrazowań GeoEye-1. Roczniki Geomatyki t. 9, z. 2(46): 121-132.

Galerie zdjęć związane z projektem

wróć do listy projektów