Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082FOREMMS: Forest Monitoring and Management System

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Wężyk
Wykonawcy projektu: dr inż Piotr Wężyk
Projekt realizowany w latach: 1999 - 2002.

Projekt Forest Monitoring and Management System o akronimie FOREMMS realizowany był w ramach 5 Programu Ramowego badań UE. W projekcie zaangażowanych było około 10 partnerów z uniwersytetów, instytucji naukowo-badawczych oraz firm wdrożeniowych z wielu krajów europejskich, w tym Norwegi, Włoch, Finlandii, Polski, Belgi, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii (http://www.nr.no/en/projects/summary?language=en).

Liderem konsorcjum był ośrodek badawczy Norwegian Computing Center (NR) z Oslo w Norwegi. Liderem pakietu roboczego (Work Package (4) „Demonstracja Systemu”) był Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Laboratorium Geomatyki; Katedra Ekologii Lasu).

Celem projektu FOREMMS było opracowanie systemu geoinformatycznego, wspomagającego działania: decydentów, właścicieli obszarów leśnych, naukowców oraz szeroko rozumianego społeczeństwa w procesie podejmowaniu decyzji bądź wyszukiwaniu aktualnych informacji na temat dynamiki zmian zachodzących we wszystkich ekosystemach leśnych Europy. System bazował na algorytmach automatycznej klasyfikacji na cyklicznie pozyskiwanych zobrazowaniach satelitarnych MODIS. Dostęp do systemu następował poprzez portal mapowy oraz poszczególne serwisy, których zadaniem była weryfikacja np. codziennych lub comiesięcznych zmian zasięgu poszczególnych typów kompleksów leśnych (lasy: iglaste, liściaste, mieszane) w Europie oraz ich biomasy. Portal prezentował nieautoryzowanym użytkownikom aktualne mapy zasięgów lasów Europy i dynamikę zmian ich powierzchni powstałych w wyniku pożarów, wylesień powodowanych klęskami żywiołowymi (np. huragany) lub też w efekcie zalesień czy sukcesji zbiorowisk leśnych na obszarach rolniczych. Algorytmy zaimplementowane w systemie opracowano na podstawie trzech obszarów testowych, reprezentujących lasy borealne (Finlandia), strefy umiarkowane (Polska, Puszcza Niepołomicka) oraz strefy morza Śródziemnego (Włochy, Pisa). Na obszarach testowych zakładano sieci powierzchni kontrolnych, na których dokonywano prac z zakresu inwentaryzacji lasu, wspierając się nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu mobilnych systemów GIS (aplikacje ArcPad; Esri) oraz odbiorników NAVSTAR-GPS zintegrowanych z komputerem polowym Husky. Przykładowo na obszarze Puszczy Niepołomickiej powstała sieć 183 powierzchni badawczych, na których określano szereg parametrów drzew i drzewostanów oraz zawartość mikro i makro pierwiastków w roślinach i glebie. W terenie, do kalibracji modeli, zainstalowano nowoczesne stacje meteorologiczne, dostarczające automatycznie przez moduł GSM informacji na serwer o stanie atmosfery w tym m.in. stężeniach gazów CO2, NOx, SOx czy promieniowaniu PhAR.

Nowatorskim rozwiązaniem było także użycie obrazów hiperspektralnych pochodzących ze skanera AISA (Specim) oraz obrazowania aktywnym systemem radarowym HUTRAD. Poza zobrazowaniami satelitarnymi MODIS wykorzystywano szeregi obrazów satelitarnych systemu LANDSAT 5 i 7 ETM+ oraz do weryfikacji map leśnych ortofotomapy lotnicze (RGB) oraz zdjęcia lotnicze (opracowania fotogrametryczne 3D).

Publikacje:


53
Solberg R., Wężyk P., 2000. Forest Environmental Monitoring and Management System "FOREMMS" - contribution to the development of sustainable use of natural resources. Application of Remote Sensing in Forestry. Eds. Zihlavnik S., Scheer L. Zvolen, Slovakia, 241-255.

56
Wężyk P., 2000. System monitorowania i zarządzania środowiskiem leśnym "FOREMMS" - wkład do rozwoju polityki UE zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. 2nd International Conference: Cadastre, Photogrammetry, Geoinformatics - modern technologies and development perspectives. (Ed. Mierzwa W). October 17-19.2000. Lviv. Ukraine, 65-69.

93
Wężyk P., Wertz B., Waloszek A., 2003. Skaner hiperspektralny AISA (Airborne Imaging Spectrometer for Applications) jako narzędzie pozyskiwania informacji o ekosystemie leśnym. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. ISBN 83-912227-1-3. Wrocław. Fotogrametria bliskiego i dalekiego zasięgu, 13 b, 485-496.

101
Wężyk P., 2004. Integracja technologii geoinformatycznych w systemie monitoringu i zarządzania ekosystemami leśnym Europy, na przykładzie projektu FOREMMS (5 PR UE). Teledetekcja Środowiska. ISSN 0071-8076. Warszawa, 33, 75-81.

132
Wężyk P., Wertz B., 2005. Forest map revision using the hyperspectral scanner AISA images. Imaging Spectroscopy. New Quality in Environmental Studies. Zagajewski & Sobczak (Eds), Warsaw University, ISBN 83-89502-41-0, 687-699.

153
Socha J., Wężyk P., 2007. Allometric equations for estimating the foliage biomass of Scots pine. European Journal of Forest Research (2007), 126 (2), 263-270.

Galerie zdjęć związane z projektem

Odnośniki

Załączniki

wróć do listy projektów