Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082

Współpraca:Zespół dydaktyczno-badawczy Laboratorium Geomatyki (http://geo.ur.krakow.pl) rozpoczął swą działalność na przełomie lat 1999/2000 w Katedrze Ekologii Lasu WL (jako Laboratorium GIS i Teledetekcji), a od września 2014 r. funkcjonuje w ramach Katedry Zarządzania Zasobami Leśnymi (KZZL).

Łączy nas pasja naukowa aplikacyjnego wykorzystania technologii geoinformatycznych w nowoczesnym i zrównoważonym leśnictwie oraz ochronie zasobów naturalnych i krajobrazu.

Realizujemy proces dydaktyczny (systemy GIS, GNSS, teledetekcja satelitarna, skanowanie laserowe, kartografia cyfrowa, fotogrametria cyfrowa, bazy danych) dla studentów Wydziału Leśnego i kierunku Architektura Krajobrazu (WIŚiG) oraz oferujemy kursy dla studentów LPP ERASMUS i CEEPUS. Grupa robocza Laboratorium Geomatyki jest członkiem założycielem Grupy Krakowski GIS DAY. Sekcja Geomatyki Studenckiego Koła Naukowego działająca przy Laboratorium Geomatyki jest członkiem OKSGeo.

Badania

Dydaktyka

W La­bo­ra­to­rium Geo­ma­tyki (ZULGiEL) re­ali­zowa­ne są kra­jowe i między­na­ro­dowe ba­da­nia nau­kowe z zakresu wy­ko­rzy­sta­nia te­chno­logii geoinfo­rma­cy­jnych w: le­śni­ctwie, ochro­nie przy­ro­dy oraz moni­to­ri­ngu i zarzą­dza­niu śro­do­wi­skiem przy­ro­dni­czym. W osta­tnich latach ba­da­nia koncentrują się na inte­gra­cji techno­logii: lo­tni­cze­go (ALS) oraz na­zie­mne­go (TLS) ska­no­wa­nia la­se­ro­wego, obie­kto­wych ana­liz obra­zów lo­tni­czych i sate­lita­rnych (GEOBIA), Globa­lnych Sy­stemów Na­wiga­cji Sa­te­li­ta­rnych (GNSS) oraz cyfrowej foto­gra­metrii lo­tni­czej w systemach GIS.

Pra­co­wni­cy Labo­ra­to­rium prowadzą zajęcia dydaktyczne z przedmiotów tworzących program nauczania studentów na kierunkach: Leśnictwo (WL), Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym (WL) oraz Architektura Krajobrazu (WIŚiG). Oferujemy także liczne kursy w języku angielskim i niemieckim dla studentów LPP ERASMUS oraz CEEPUS. Lista kursów dostępna jest w systemie USOS.
Materiały dydaktyczne, w tym wymagane do realizacji ćwiczeń oraz wykładów - dostępne są w dziale Dydaktyka.

Aktualności

Kosmiczna książka - Dane satelitarne...
Drodzy studenci, szczególnie Ci zainteresowani...
Piotr Wężyk | 31.01.21 19:30
Geoinformatyka w leśnictwie
STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE LEŚNYM W...
Piotr Wężyk | 31.01.21 19:13
Leśnictwo na terenach zurbanizowanych
STDIA II STOPNIA NA WYDZIALE LEŚNYM W...
Piotr Wężyk | 31.01.21 19:05

więcej

Ogłoszenia dla studentów

Wykłady 11.03.2019
OZLw nadchodzący poniedziałek...
Piotr Wężyk | 09.03.19 11:14
KrakowskiGISday 2018
Uwaga Studenci !!!Już...
Piotr Wężyk | 11.11.18 22:15
Podręczniki w wersji cyfrowej
pod tym linkiem znajdziecie...
Piotr Wężyk | 28.10.18 12:17

więcej

Realizowane projekty

Zapraszamy do zapoznania się z projektami badawczymi re­ali­zo­wa­nymi w Laboratorium. Zakończone, jak i obecnie prowadzone badania są szczegółowo opisane wraz od­no­śni­kami do publikacji na­uko­wych.

Publikacje

Zespół regularnie publikuje wyniki pro­wadz­onych badań w cza­so­pi­smach nau­ko­wych a także w formie prezentacji na konferencjach naukowych. Łączna liczba pu­bli­kacji prze­kracza obe­cnie 180 pozycji!

Obozy naukowe

Labo­ra­to­rium Geomatyki orga­ni­zuje obozy nau­kowe dla studentów Wydział Leśnego oraz innych ucze­lni w kraju. Obozy te są do­sko­nałą okazją do zdobycia wie­dzy z zakresu szeroko pojętej geo­ma­tyki.

La­bo­ra­to­rium Ge­oma­tyki akty­wnie ucze­stni­czy w orga­niz­acji Kra­kow­skie­go Dnia GIS, impr­ezy, której ce­lem jest po­pu­lary­zacja Sy­ste­mów Info­rma­cji Geo­gra­fi­cznej. Wię­cej info­rma­cji na str­onie Kra­kow­skiego Dnia GIS 2012

Praca dyplomowa

Wszy­stkich za­inte­re­so­wan­ych pi­sa­niem pra­cy inży­nie­rskiej lub ma­gi­ster­skiej w Labo­ra­torium Geoma­ty­ki za­pra­sz­amy do za­po­zna­nia się z li­stą pro­po­no­wa­nych te­matów.

KNL Sekcja Geomatyki

Jesteś stu­de­ntem UR Kra­ków i chciał­byś le­piej po­znać za­ga­dnie­nia zwią­za­ne z geo­ma­tyką? Przyjdź na spo­tka­nia Se­kcji Geo­ma­tyki KNL!

Najnowsza galeria zdjęć

Geo Wigilia

Zobacz zdjęcia | Zobacz inne galerie

Najnowsza publikacja

Zięba-Kulawik K., Skoczylas K., Wężyk P., Teller J., Mustafa A., Omrani H., 2021. Monitoring of urban forests using 3D spatial indices based on a LiDAR point clouds and voxel approach. Urban Forestry and Urban Greening, Vol. 65, 127324; DOI: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127324.

pobierz publikację w formacie pdf | Przeglądaj inne publikacje