Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082

Współpraca:Laboratorium Geomatyki powołane na przełomie lat 1999/2000 (jako Laboratorium GIS i Teledetekcji) funkcjonuje w ramach Zakładu Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa Instytutu Zarządzania Zasobami Leśnymi Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Realizujemy proces dydaktyczny dla Wydziału Leśnego i Międzywydziałowych Studiów Architektury Krajobrazu UR oraz oferujemy kursy dla studentów LPP ERASMUS. Laboratorium Geomatyki jest członkiem Grupy Krakowski GIS DAY. Sekcja Geomatyki Studenckiego Koła Naukowego działająca przy Laboratorium Geomatyki jest członkiem OKSGeo.

Badania

Dydaktyka

W La­bo­ra­to­rium Geo­ma­tyki (ZULGiEL) re­ali­zowa­ne są kra­jowe i między­na­ro­dowe ba­da­nia nau­kowe z zakresu wy­ko­rzy­sta­nia te­chno­logii geoinfo­rma­cy­jnych w: le­śni­ctwie, ochro­nie przy­ro­dy oraz moni­to­ri­ngu i zarzą­dza­niu śro­do­wi­skiem przy­ro­dni­czym. W osta­tnich latach ba­da­nia koncentrują się na inte­gra­cji techno­logii: lo­tni­cze­go (ALS) oraz na­zie­mne­go (TLS) ska­no­wa­nia la­se­ro­wego, obie­kto­wych ana­liz obra­zów lo­tni­czych i sate­lita­rnych (GEOBIA), Globa­lnych Sy­stemów Na­wiga­cji Sa­te­li­ta­rnych (GNSS) oraz cyfrowej foto­gra­metrii lo­tni­czej w systemach GIS.

Pra­co­wni­cy Labo­ra­to­rium pro­wadzą za­ję­cia dy­da­kty­czne z prze­dmio­tów two­rzą­cych pro­gram na­ucz­ania stu­den­tów na Kie­runku Leśni­ctwo oraz Archi­te­ktu­ra Krajo­brazu (MSAK). Ofe­ru­jemy także liczne kursy w języku angielskim i niemieckim dla studentów LPP ERASMUS. Lista kursów dostępna jest w systemie USOS.
Ma­te­ria­ły dy­da­kty­czne, w tym wy­ma­g­ane podcz­as ćwi­czeń, do­stę­pne są w dzia­le Dy­da­kty­ka.

Aktualności

Stypendium Naukowe im. Anny Pasek 2017
Informacja o przyznaniu Stypendium im. Anny...
Piotr Wężyk | 15.02.17 14:10
GeoWigilia 2016
Drodzy GeoPrzyjaciele,W imieniu Laboratorium...
Piotr Wężyk | 07.12.16 12:54
Wykład otwarty Esri Polska 15.11.2016 r.
!W ramach obchodów Krakowskiego GIS Day...
Piotr Wężyk | 10.11.16 15:22

więcej

Ogłoszenia dla studentów

Wykład II OZL
II roku OZLwykład dodatkowy z przedmiotu...
Piotr Wężyk | 05.03.17 19:45
MGR Geomatyka w leśnictwie - Wykład
MGRdodatkowy wykład w ramach kursy...
Piotr Wężyk | 26.11.16 17:25
Zaproszenie na Seminarium!
Zaproszenie na Seminarium !Course "MatLab...
Piotr Wężyk | 01.07.16 17:47

więcej

Realizowane projekty

Zapraszamy do zapoznania się z projektami badawczymi re­ali­zo­wa­nymi w Laboratorium. Zakończone, jak i obecnie prowadzone badania są szczegółowo opisane wraz od­no­śni­kami do publikacji na­uko­wych.

Publikacje

Zespół regularnie publikuje wyniki pro­wadz­onych badań w cza­so­pi­smach nau­ko­wych a także w formie prezentacji na konferencjach naukowych. Łączna liczba pu­bli­kacji prze­kracza obe­cnie 180 pozycji!

Obozy naukowe

Labo­ra­to­rium Geomatyki orga­ni­zuje obozy nau­kowe dla studentów Wydział Leśnego oraz innych ucze­lni w kraju. Obozy te są do­sko­nałą okazją do zdobycia wie­dzy z zakresu szeroko pojętej geo­ma­tyki.

La­bo­ra­to­rium Ge­oma­tyki akty­wnie ucze­stni­czy w orga­niz­acji Kra­kow­skie­go Dnia GIS, impr­ezy, której ce­lem jest po­pu­lary­zacja Sy­ste­mów Info­rma­cji Geo­gra­fi­cznej. Wię­cej info­rma­cji na str­onie Kra­kow­skiego Dnia GIS 2012

Praca dyplomowa

Wszy­stkich za­inte­re­so­wan­ych pi­sa­niem pra­cy inży­nie­rskiej lub ma­gi­ster­skiej w Labo­ra­torium Geoma­ty­ki za­pra­sz­amy do za­po­zna­nia się z li­stą pro­po­no­wa­nych te­matów.

KNL Sekcja Geomatyki

Jesteś stu­de­ntem UR Kra­ków i chciał­byś le­piej po­znać za­ga­dnie­nia zwią­za­ne z geo­ma­tyką? Przyjdź na spo­tka­nia Se­kcji Geo­ma­tyki KNL!

Najnowsza publikacja

Hawryło P., Tompalski P., Wężyk P., 2017. Area-based estimation of growing stock volume in Scots pine stands using ALS and airborne image-based point clouds. Forestry, pp. 1-11

pobierz publikację w formacie pdf | Przeglądaj inne publikacje