Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 662508231.01.21 19:05

Leśnictwo na terenach zurbanizowanych

STDIA II STOPNIA NA WYDZIALE LEŚNYM W KRAKOWIE:
Specjalność / moduł: Leśnictwo na terenach zurbanizowanych

"Najlepszym przyjacielem człowieka na Ziemi jest drzewo (...)" - Frank Lloyd Wright

Na obszarach miejskich żyje obecnie 55% światowej populacji, jednak wg ONZ, odsetek ten wzrośnie do 70% w roku 2050. Zieleń miejska pełni szczególną i unikatową rolę w funkcjonowaniu współczesnych aglomeracji miejskich, nazywanych już megapoliami i dążącymi do uzyskania miana tzw. inteligentnego miasta (Smart City) zapewniającego bezpieczeństwo i odpowiednią jakość życia. Uciążliwości życia w miastach towarzyszy gwałtowny wzrost świadomości mieszkańców miast w zakresie: znaczenia usług ekosystemowych, funkcji społecznych czy edukacyjnych terenów zielonych.

Leśnictwo terenów zurbanizowanych (ang. Urban Forestry; UF) dotyczy zarówno zarządzania lasami miejskimi, jak i zielenią miejską (parki, aleje, cmentarze, pasy drogowe i in.) czy nawet pojedynczymi drzewami (np. pomnikowymi) i krzewami oraz zieleńcami (trawniki, rabaty) oraz miejscami służącymi rekreacji - w celu poprawy środowiska życia ich mieszkańców.

Leśnictwo miejskie opowiada się jednoznacznie za wiodącą rolą drzew jako kluczowej części zielonej infrastruktury miejskiej służącej ograniczaniu negatywnych zjawisk związanych ze zmianami klimatu w tym miejskiej wyspy ciepła czy pochłaniania zanieczyszczeń powietrza i retencji wód opadowych. Specjaliści UF planują zalesienia i zadrzewienia, zakładają parki, pielęgnują i monitorują drzewa, krzewy i zieleńce, kształtują przestrzeń miejską, prowadzą badania naukowe i promują usługi ekosystemowe (np. oszczędności energii, schładzania i oczyszczania powietrza, ochronę gleby, zapewnianie bioróżnorodności, retencję wód opadowych i in.) jakie zapewnia zieleń miejska. Leśnictwo w terenach zurbanizowanych realizowane jest przez: leśników komunalnych, arborystów, architektów, planistów, architektów krajobrazu, decydentów środowiskowych, urbanistów, konsultantów naukowych, edukatorów, badaczy i działaczy społecznych (w tym NGO).

Moduł "Leśnictwo na terenach zurbanizowanych" (na kierunku Leśnictwo) jest pierwszą w Polsce tego typu ofertą nauczania poświęconą: inwentaryzacji, planowaniu przestrzeni współtworzonej przez zieloną infrastrukturę, kreowaniu, monitorowaniu i zarządzaniu zielenią miejską, w tym lasami - w celu zapewnienia odpowiedniej jakości życia mieszkańców miast i innych obszarów zurbanizowanych.

Szczegóły: https://wl.urk.edu.pl/index/site/4938#lntz
Facebook: https://www.facebook.com/UrbanForestryWL

Piotr Wężyk