Laboratorium Geomatyki
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa
Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Wydział Leśny
Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel. 12 6625076 / 12 6625082Proponowane tematy prac doktorskich

Witajcie w przestrzenii 3-D ekosystemów leśnych !!!

Serdecznie zapraszamy wszystkich mgr i mgr inż. na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie (III Stopnia) na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - a szczególnie kandydatów zainteresowanych wykorzystaniem w swych dysertacjach - technologii geoinformatycznych w zarządzaniu i monitorowaniu środowiska leśnego.

Kontakt dla kandydatów zainteresowanych geoinformatyką: dr hab. inż. Piotr Wężyk (p.wezyk@ur.krakow.pl)

 • Monitorowanie trwałości zasobów leśnych w oparciu o analizy serii codziennych zobrazowań z poziomu nanosatelitów.
 • Ocena zniszczeń drzewostanów Borów Tucholskich przez huraganowe wiatry w oparciu o zobrazowania satelitarne PlanetScope.
 • Modelowanie biomasy pozrębowej przeznaczonej na cele energetyczne z wykorzystaniem chmur punktów 3D ALS LiDAR.
 • Obrazy teledetekcyjne SENTINEL-2 (ESA) w monitorowaniu zasobów leśnych świata / Polski.
 • Określenie kondycji zdrowotnej drzew i drzewostanów na podstawie danych wielo- i hiperspektralnych pozyskiwanych z platform UAV (BSP).
 • Wykorzystanie technologii lotniczego skanowania laserowego (ALS) oraz fotogrametrii cyfrowej (stereo-matching) w procesie inwentaryzacji i monitoringu zasobów leśnych.
 • Opracowanie metody automatycznego wyznaczenia górnej granicy lasu w oparciu o analizy chmur punktów ALS oraz VHRS.
 • Opracowanie automatycznego procesu aktualizacji baz danych LMN oraz ortofotomapy lotniczej metodami GEOBIA z użyciem geodanych teledetekcyjnych i GIS.
 • Opracowanie kombinowanej metody określania biomasy drzewostanów przy wykorzystaniu technologii LiDAR (ALS, TLS, MLS), zobrazowań radarowych, optycznych, wielo i hiperspektralnych.
 • Wykorzystanie autonomicznych robotów w pracach związanych z inwentaryzacją i monitorowaiem drzew i drzewostanów.
 • Modelowanie 3D drzew i drzewostanów na podstawie przetwarzania chmur punktów TLS oraz z dopasowania zdjęć.
 • Aplikacyjność zobrazowań satelitarnych oraz danych 3D dla potrzeb audytów krajobrazowych.
 • Przemiany krajobrazów Polski w aspekcie zmieniającej się lesistości w tym procesów wtórnej sukcesji leśnej na gruntach porolnych i rozpadu drzewostanów.
 • Modelowanie jakości życia w mieście z uwzględnieniem dynamiki przemian 3D zieleni miejskiej.

Nabór na Studia Doktoranckie III stopnia odbywa się raz w roku w pierwszej połowie września.
Szczegóły: STUDIUM DOKTORANCKIE


Doktoranci Laboratorium Geomatyki

mgr inż. Paweł Hawryło
doktorant

tel. +48-12-6625076
fax: +48-12-4119715

Absolwent Wydziału Leśnego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kierunek: Gospodarka Leśna. W swoich pracach dyplomowych - inżynierskiej i magisterskiej - zajmował się wykorzystaniem teledetekcji w kartowaniu pokrycia i użytkowania terenu. W ramach studiów doktoranckich prowadzi badania nad wykorzystaniem teledetekcji oraz Systemów Informacji Przestrzennej w wielkopowierzchniowej inwentaryzacji i monitoringu ekosystemów leśnych.

mgr inż. Karolina Zięba-Kulawik
doktorant

tel. +48-12-6625076
fax: +48-12-4119715

Absolwentka kierunku Architektura Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W swojej pracy magisterskiej zajmowała się zastosowaniem Lotniczego Skanowania Laserowego (ALS) w rekompozycji krajobrazu.
Absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie Systemów Informacji Geograficznej oraz studentka Studiów Podyplomowych: Lotniczy i naziemny skaning laserowy na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
W centrum zainteresowań naukowych doktorantki znajdują się zagadnienia dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii geoinformacyjnych do monitorowania przemian krajobrazu i analiz przestrzennych GIS 3D. W badaniach doktorantka skupia się w szczególności na wykorzystaniu lotniczego (ALS) i naziemnego (TLS) skanowania laserowego w opisie struktury i dynamiki (wskaźniki krajobrazowe) oraz rekonstrukcji i prognoz naturalnych a także antropogenicznych przemian krajobrazów ze szczególnym uwzględnieniem kompleksów leśnych, będących bardzo ważnym ich geokomponentem.
W roku 2017 została laureatką IX edycji Konkursu Stypendialnego - Stypendium naukowe im. Anny Pasek dla wybitnych doktorantów polskich instytucji naukowych stosujących w swych badaniach techniki i nrzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska.

mgr inż. Michał Ratajczak
doktorant

tel. +48-12-6625076
fax: +48-12-4119715


Absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej. W swoich pracach zajmował się tworzeniem i programowaniem algorytmów do określania cech pojedynczych drzew z wykorzystaniem skaningu laserowego. Obecnie pracownik Lasów Państwowych oraz doktorant Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W ramach studiów doktoranckich kontynuuje prace badawcze nad wykorzystaniem potencjału technologicznego skaningu laserowego w leśnictwie.